Jaarverslag 2020

Bestuursverslag 2020

Algemene informatie

Stichting Dank Helden van de Zorg wil alle zorgmedewerkers bedanken voor hun geweldige, niet aflatende inzet bij de verzorging van patiënten die getroffen zijn door de coronapandemie. Dank aan artsen, verpleegkundigen, IC medewerkers, ambulancepersoneel, schoonmakers, personeel en vrijwilligers van verzorgingstehuizen. Zij hebben met volle inzet en risico voor de eigen gezondheid een ongelofelijke prestatie geleverd.

Daarnaast willen wij aandacht schenken aan de slachtoffers van deze pandemie. 

Statuten

De volledige statuten zijn terug te vinden op de site van Stichting (www.dankhelden.nl) 

De stichting heeft ten doel:

a. het herdenken van de slachtoffers van de corinapandemie door het (doen) oprichten van een standbeeld en het rond dit standbeeld (doen) creëren van een ontmoetingsplek ter nagedachtenis aan deze slachtoffers;
b. het bedanken van mensen die betrokken zijn bij de bestrijding van de coronacrises en werkzaam zijn in de zorgsector in Nederland, waaronder, maar niet beperkt tot, zorgmedewerkers in zieken- en bejaardenhuizen, alsmede zorgmedewerkers die werkzaam zijn in de eerstelijns zorg (bijvoorbeeld huisartsen) en medewerkers die werkzaamheden verrichten met betrekkingen tot ambulancediensten door het oprichten van het voornoemde standbeeld en het creëren van de voornoemde ontmoetingsplek;
c. het ontwikkelen van een nationale actie als dank voor de niet aflatende inspanning van de mensen die betrokken zijn bij de bestrijding van de coronacrisis en werkzaam zijn in de zorgsector, welke actie ten doel heet geldmiddelen op te halen ten einde de sub d. a en sub b van dit lid genoemde doelen te bereiken;
e. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimte zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

Bestuur

Het bestuur van de Stichting bestaat uit :

- Hans Kraak – Voorzitter

- Rein van de Wal – Secretaris

- Jan van Vliet – Penningmeester

- Yolande Appelman – Algemeen bestuurslid

- Helenus Gratama – Algemeen bestuurslid

De bestuursleden hebben of een medische of een zakelijke achtergrond en zijn onbezoldigd.

Werkzaamheden

In 2020 werd 18 x vergaderd. Deze werden grotendeels middels ZOOM gehouden.

Alle vergaderingen zijn vastgelegd in de notulen en zijn goedgekeurd door het bestuur.

Financieel beleid en resultaten

De Stichting beschikt over een ANBI-Status, onder nummer RISN 8611 68 586

De inkomsten en uitgaven worden hieronder weergegeven in de resultaatrekening.

Het batig saldo bedraagt per 31 december 2020  € 29.386,20

Alle inkomsten en uitgaven zijn verantwoord in het jaarrapport en beoordeeld door het bestuur.

Na controle en goedkeuring van de jaarrekening is de penningmeester decharge verleend voor zijn werk in 2020.

Het eindsaldo is toegevoegd aan de reserve voor 2021 en dienst als basis voor de uitvoering van de plannen zoals verwoord in de statuten.

Governance

Stichting Dank Helden van de Zorg wordt bestuurd door haar bestuur. Het bestuur wordt daarnaast informeel ondersteund door haar Raad van advies en een aantal Ambassadeurs.