Ons Beleidsplan

Stichting Dank Helden van de Zorg

Postbus 713

3900 AS Veenendaal

KvK : 77847326

 

www.dankhelden.nl

 

Inleiding

Stichting Dank Helden van de zorg wil alle slachtoffers van de Corona pandemie herdenken en ALLE mensen die betrokken zijn bij de bestrijding van de coronacrises en werkzaam zijn in de zorgsector in Nederland bedanken.

 

Doel

Stichting Dank Helden van de zorg wil alle slachtoffers van de Corona pandemie herdenken door het oprichten van een standbeeld en rond dit standbeeld een ontmoetingsplek creëren. Op deze plek willen wij ook ALLE mensen die betrokken zijn bij de bestrijding van de coronacrises en werkzaam zijn in de zorgsector in Nederland zoals in zieken- en bejaardenhuizen, eerste lijnszorg, ambulances en schoonmakers etc. etc. bedanken voor hun niet aflatende inzet.  Het standbeeld is ontworpen  door de beroemde Nederlandse kunstenaar Kees Verkade.  Dit zal geplaatst worden in een parkachtige omgeving. De werkdruk in de zorg is enorm toegenomen. De zorgmedewerkers gaan door, zelfs bij een verhoogd risico voor eigen gezondheid. Zij verdienen een “groots dank je wel” namens de gehele Nederlandse bevolking. In samenwerking met omroep MAX, willen wij een herdenking- en bedankavond organiseren voor alle zorgmedewerkers in Nederland.

 

Bestuur

Stichting Dank Helden van de Zorg is een initiatief van Stichting Helden van de Zorg en ingegeven door de enorme krachtsinspanning die zorgmedewerkers in de volle breedte verrichten tijdens de Corona Pandemie. De Stichting heeft geen winstoogmerk.

 

Het bestuur wordt gevormd door :

·                    Hans Kraak – Voorzitter ( Geregistreerd in de KvK)

·                    Rein van de Wal - Secretaris ( Geregistreerd in de KvK)

·                    Jan van Vliet – Penningmeester ( Geregistreerd in de KvK)

·                    Yolande Appelman

·                    Helenus Gratama

Alle bestuursleden hebben een medische- of zakelijke achtergrond.

De stichting is ingeschreven in de KvK onder nr. 77847326

 

Organisatie

Het bestuur vergadert minimaal een keer per maand of vaker indien nodig.

 

Fondswerving

De Stichting werft zijn fondsen door donaties van burgers, organisaties en overheid.

De stichting beschikt over de ANBI ( Algemeen Nut Beogende Instelling ) status met ingang van 18 mei 2020.

 

Financieel beheer

De gelden van de Stichting worden beheerd door de penningmeester. Jaarlijks wordt financiële verantwoording afgelegd aan het bestuur. De financiën worden gecontroleerd door de kascommissie. De Stichting is niet BTW plichtig en geen onderdeel voor de vennootschapsbelasting.  De stichting heeft de ANBI status aangevraagd.

 

Jaarvergadering

Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar

Jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt de jaarvergadering door het bestuur gehouden. Hierbij worden de balans en de staat van de lasten en baten vastgesteld. De vergadering wordt genotuleerd en stukken worden volgens de wettelijke regels bewaard.

 

Besteding

De gelden van de stichting worden, na aftrek van kosten, besteed aan de aankoop van een standbeeld en het creëren van een herdenkings- en bedankplek in een parkachtige omgeving. Dit voor alle slachtoffers en voor ALLE mensen die betrokken zijn bij de bestrijding van het coronavirus en werkzaam zijn in de zorgsector in Nederland. De bestuurders ontvangen geen bezoldiging.

 

Ontbinding

Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden na afloop en realisatie van het beoogde doel. Een batig saldo dient dan toe te komen aan een ANBI instelling met een soortgelijke doelstelling als de Stichting.