Ons Statuten

1. De stichting heeft ten doel:

 1. het herdenken van de slachtoffers van de corinapandemie door het (doen) oprichten van een standbeeld en het rond dit standbeeld (doen) creëren van een ontmoetingsplek ter nagedachtenis aan deze slachtoffers;
 2. het bedanken van mensen die betrokken zijn bij de bestrijding van de coronacrises en werkzaam zijn in de zorgsector in Nederland, waaronder, maar niet beperkt tot, zorgmedewerkers in zieken- en bejaardenhuizen, alsmede zorgmedewerkers die werkzaam zijn in de eerstelijns zorg (bijvoorbeeld huisartsen) en medewerkers die werkzaamheden verrichten met betrekkingen tot ambulancediensten door het oprichten van het voornoemde standbeeld en het creëren van de voornoemde ontmoetingsplek;
 3. het ontwikkelen van een nationale actie als dank voor de niet aflatende inspanning van de mensen die betrokken zijn bij de bestrijding van de coronacrisis en werkzaam zijn in de zorgsector, welke actie ten doel heet geldmiddelen op te halen ten einde de sub a en sub b van dit lid genoemde doelen te bereiken;
 4. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimte zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2.     De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door een nationale actie op te zetten, welke actie het doel zal hebben om door middel van fundraising een significant bedrag op te halen, welk bedrag vervolgens zal worden aangewend om het in lid 1 van dit artikel genoemde standbeeld en de in lid 1 van dit artikel genoemde ontmoetingsplek te realiseren.

3.     De stichting heeft uitdrukkelijk geen winstoogmerk.

De stichting beoogt een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) te zijn en neemt daarvoor de thans vereiste voorwaarden in acht, te weten:

 • Het zich voor minstens negentig procent (90 %) inzetten voor het algemeen belang;
 • De stichting en de mensen die daarbij rechtstreeks betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen, te weten dat de stichting en de mensen die daar rechtstreeks bij betrokken zijn niet mogen aanzetten tot haat of het gebruik van geweld en bestuurders, leidinggevenden en gezichtsbepalende personen in de afgelopen vier jaar voorafgaand aan de aanvraag niet mogen zijn veroordeeld;
 • Een natuurlijk persoon of rechtspersoon in de functie van bestuurder en/of beleidsbepaler mag niet over het vermogen van de stichting beschikken alsof het zijn eigen vermogen is en de stichting dient onafhankelijk te zijn van donateurs en begunstigden;
 • De stichting mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk voor het doel van de stichting;
 • Bestuurders mogen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten ontvangen, ook mogen zij vacatiegeld ontvangen dat niet bovenmatig is;
 • De stichting moet een actueel beleidsplan hebben;
 • De stichting heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen;
 • Geld dat na opheffing of liquidatie overblijft wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling;
 • De stichting moet verplicht een administratie voeren waaruit blijkt:
  1. welke bedragen er per bestuurder aan onkostenvergoeding en vacatiegeld zijn betaald;
  2. welke kosten de stichting heeft gemaakt;
  3. wat de aard en omvang van de inkomsten en het vermogen van de stichting zijn;

dan wel aan aanvullende voorwaarden voldoen die in het kader van een zodanige aanwijzing worden gesteld.